บทที่ 5 สื่อการสอนประเภทวัสดุ

..............สื่อการสอนประเภทวัสดุ เป็นสื่อที่มีขนาดเล็ก สามารถเก็บบรรจุความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี

.......
สื่อวัสดุกราฟิก

สื่อการเรียนที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ กราฟิก ได้แก่ ภาพเขียน ทั้งที่เป็นภาพสี ภาพขาวดำ ตัวหนังสือ เส้น และสัญลักษณ์

........ประเภทวัสดุกราฟิก

....- แผนภูมิ....- แผนสถิติ....- แผนภาพ....- ภาพพลิก....- ภาพชุด....- ภาพโฆษณา....- แผ่นโปร่งใส......................คุณค่าของวัสดุกราฟิก

.........เป็น สื่อวัสดุ 2 มิติ ผู้เรียนสามารถรับรู้ได้ทางตา ราคาถูก ครูสามารถผลิตได้ด้วยตัวเอง สามารถบรรจุความรู้ไว้ในตัวเองและสื่อความหมายได้ทันที

.....................ประโยชน์ของวัสดุกราฟิก
......- ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจเนื้อหาได้ตรงกัน
......- เรียนรู้ได้ดีกว่าการฟังอย่างเดียว
......- ประหยัดเวลา กระตุ้นความสนใจผู้เรียนได้ดีกว่า

..................ลักษณะของวัสดุกราฟิกที่ดี......- ตรงกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของบทเรียน มีรูปแบบง่ายต่อการรับรู้
......- สื่อความหมายได้รวดเร็วและชัดเจน


การออกแบบวัสดุกราฟิก

......- เหมาะกับลักษณะของผู้เรียน
......- ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของบทเรียน

ข้อดีและข้อจำกัดของวัสดุกราฟิก


ข้อดี
......- แสดงเนื้อหานามธรรมที่ยากต่อการเข้าใจให้เข้าใจง่ายขึ้น
......- สามารถผลิตได้ง่าย ต้นทุนการผลิตต่ำ
......- สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
ข้อจำกัด
......- ใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กเท่านั้น
......- การออกแบบและการผลิตไม่ดี อาจทำให้ผู้เรียนเข้าใจยาก

สื่อวัสดุ 3 มิติ
......วัสดุ 3 มิติ หมาย ถึง สื่อที่ผลิตจากวัสดุที่มีความกว้าง ความยาว ความหนาหรือลึก ผู้เรียนสามารถรับรู้ได้หลายมุมมอง และการรับสัมผัสต่างๆ สามารถรับรู้ได้ตามความเป็นจริง

ประเภทของสื่อวัสดุ 3 มิติ

......1. หุ่นจำลอง ควรมีเทคนิคในการเลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของเนื้อหา
......2. ของจริง ควรมีลักษณะตรงกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา และธรรมชาติของผู้เรียน
......3. ป้ายนิเทศ ชื่อเรื่องต้องมีลักษณะเป็นข้อความสั้นๆ ข้อความเนื้อหา คำเชิญชวน คำแนะนำน่าสนใจ
......4. ตู้อันตรทัศน์ สื่อ 3 มิติเลียนแบบธรรมชาติ กระตุ้นความสนใจ วัสดุประกอบฉากสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกัน
สื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง วัสดุที่ใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เทป บันทึกเสียง เทปวีดีทัศน์ แผ่นซีดี

ประเภทของสื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์

......1. เทปบันทึกเสียง เป็นวัสดุที่ใช้บันทึกเสียงในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถลบและบันทึกได้อีก
......2. เทปวีดีทัศน์ บันทึกเสียงและภาพได้พร้อมกัน สามารถลบและบันทึกใหม่ได้
......3. แผ่นซีดี ใช้บันทึกภาพ เสียง ด้วยระบบดิจิตอลที่สลับซับซ้อน
......4. แผ่นวีซีดี บันทึกข้อมูล อ่านข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ สามารถบันทึกข้อมูลที่เป้นภาพยนต์พร้อมเสียงสเตอริโอได้ถึง 1.44 ล้านบิตต่อวินาที
......5. แผ่นดีวีดี มีความคมชัดเทียบเท่าหรือดีกว่าแผ่นเลเซอร์วีดีโอดิสก์
......6. แผ่นเอสวีซีดี มีความคมชัดภาพ 576*480 จุดและเสียงสเตอริโอ
......7. แผ่นเอ็กซ์วีซีดี เป็นการผสมคุณลักษณะระหว่างวีซีดีรุ่น 2.0 และดีวีดี โดยที่แผ่นเอ็กซ์วีซีดีจะมีอัตราการเสนอภาพ 3.5 ล้านบิตต่อวินาที เร็วกว่าวีซีดีธรรมดา แต่ไม่สามารถใช้เสียงหลายช่องทางหรือมีข้อความบรรยายได้
......8. แผ่นเอ็กซ์เอสวีซีดี มีอัตราการเสนอภาพเร็วถึง 9.8 ล้านบิตต่อวินาที มีความคมชัดมากกว่าด้วย สามารถใช้เสียงหลายช่องทางและมีข้อความบรรยายได้
Google Help > Blogger Help > Terms of Service